forumbig

iplan 750 130

مقاله های تخصصی

برنامه ریزی در حسابرسی و رسیدگی به حساب ها

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.42 (6 Votes)

loan3

دوستان توجه داشته باشید که در رسیدگی به حساب ها بهتر است حساب ها را به صورت چرخه ای مورد بررسی قرار دهید.
چرخه های موجود در شرکتها به شرح زیر می باشد:

مطالعه بیشتر...

مدیریت ریسک حسابرسی - بخش اول تعریف خطر در حسابرسی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.05 (11 Votes)

 risk

مقدمه :
اصولا هر حرفه ای برای رسیدن به اهداف وجودی خود نیاز به اتخاذ تصمیمات راهبردی واجرای آن ها در قالب فعالیت های مشخصی دارد. اما در فرایند تصمیم گیری و اجرای عملیاتی آن همواره خطرهایی وجود دارد. این خطرها عوامل محدود کننده ای می باشند که در اثر شرایط درون سازمانی یا برون سازمانی حاکم بر محیط تصمیم گیری (یا فعالیت) و یا در اثر عوامل انسانی باعث می شود تا اهداف مورد نظر بصورت مطلوب محقق نشود. لذا خطر (عوامل بازدارنده) از دیرباز همواره با تصمیمات و فعالیت های انسان ها همراه بوده و در طول زمان با توجه به شرایط زمانی، مکانی و به موازات پیشرفت های بشری گسترش یافته است. حتی ابعاد جدیدی از خطرها نیز در آینده آشکار خواهد شد.

مطالعه بیشتر...

نمونه هایی از دارایی های ثابت استهلاک ناپذیر

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.58 (6 Votes)

 

money2


ابتدا برای درک مفهوم دارایی های ثابت استهلاک ناپذیر بایستی گذری کوتاه داشته باشیم در مورد استهلاک:


استهلاک در واقع بخشی از بهای تمام شده دارایی است که به طور سیستماتیک و منطقی محاسبه شده و در طی استفاده از دارایی به عنوان هزینه منظور می شود.
پس دارایی هایی مستهلک می شوند که در طول استفاده از آن دارایی، از ارزش آن به گونه ای منطقی و صرف نظر از تورم و تغییرات قیمت کاهش پیدا کند.

مطالعه بیشتر...

نحوه ثبت تسهيلات مالي دريافتي

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.30 (10 Votes)

load
هنگام دريافت تسهيلات مالي
وجه نقد X معادل وجه نقد دريافتي
پيش پرداخت بهره سنوات آتي X معادل سود و كارمزد سنوات آتي
تسهيلات مالي دريافتي – كوتاه مدت X معادل حصه كوتاه مدت اصل وام
تسهيلات مالي دريافتي – بلندمدت X معادل حصه بلندمدت اصل وام
تسهيلات مالي دريافتي – سود و كارمزد سنوات آتي X معادل سود و كارمزد سنوات آتي

شركتي در آبان سال مالي 1385 تسهيلاتي به مبلغ 1.000 ريال به نرخ 10% دريافت مي كند. سود و كارمزد سنوات آتي تسهيلات برابر 100 ريال مي باشد. در تاريخ دريافت وام از تسهيلات مزبور 700 ريال كوتاه مدت مي باشد.
ثبت شماره 1)
وجه نقد 1000 معادل وجه نقد دريافتي
پيش پرداخت بهره سنوات آتي 100 معادل سود و كارمزد سنوات آتي
تسهيلات مالي دريافتي – كوتاه مدت 700 معادل حصه كوتاه مدت اصل وام
تسهيلات مالي دريافتي – بلندمدت 300 معادل حصه بلندمدت اصل وام
تسهيلات مالي دريافتي – سود و كارمزد سنوات آتي 100 معادل سود و كارمزد سنوات آتي

هنگام پرداخت اقساط و تحقق بهره به صورت همزمان
ثبت پرداخت قسط
تسهيلات مالي دريافتي – كوتاه مدت X معادل وجه پرداختي بابت اصل تسهيلات
تسهيلات مالي دريافتي – سود و كارمزد سنوات آتي X معادل وجه پرداختي بابت سود تسهيلات
وجوه نقد X

ثبت تحقق بهره
هزينه هاي مالي X معادل بهره تحقق يافته
پيش پرداخت بهره سنوات آتي X

در واقع هنگام انعكاس در ترازنامه پيش پرداخت بهره سنوات آتي به عنوان سود و كارمزد سنوات آتي از مانده تسهيلات كسر شده و مبلغ خاص در ترازنامه منعكس مي شود.
از مبلغ اصل تسهيلات مزبور در طي دوره 200 ريال پرداخت مي گردد.
علاوه بر اين شركت 15 ريال بهره مربوط به سال 1385 را شناسايي و تماماً پرداخت مي كند.
ثبت شماره 2)
تسهيلات مالي دريافتي – كوتاه مدت 200 معادل وجه پرداختي بابت اصل تسهيلات
تسهيلات مالي دريافتي – سود و كارمزد سنوات آتي 15 معادل وجه پرداختي بابت سود تسهيلات
وجوه نقد 215

ثبت شماره 3)
هزينه هاي مالي 15 معادل بهره تحقق يافته
پيش پرداخت بهره سنوات آتي 15
دوستان دقت كنيد كه در حال حاضر مانده خالص تسهيلات برابر 800 و مانده پيش پرداخت سود سنوات آتي برابر 85 مي باشد.
تغيير طبقه بندي از بلندمدت به كوتاه مدت
تسهيلات مالي دريافتي – بلندمدت X
تسهيلات مالي دريافتي – كوتاه مدت X

در تاريخ ترازنامه از مبلغ تسهيلات 750 ريال كوتاه مدت مي باشد.
بنابراين بايد طي يك ثبت اين تغيير طبقه بندي را بايد انجام داد.
ثبت شماره 4)
تسهيلات مالي دريافتي – بلندمدت 250
تسهيلات مالي دريافتي – كوتاه مدت 250

سال مالي 1386

از مبلغ اصل تسهيلات مزبور در طي دوره 250 ريال پرداخت مي گردد.
علاوه بر اين شركت 45 ريال بهره مربوط به سال 1386 را شناسايي ولي به علت سررسيد نشدن قسط در سال 1386 (سررسيد قسط در سال 1387 مي باشد) مبلغ بهره پرداختي شركت 35 ريال است.
ثبت شماره 5)
تسهيلات مالي دريافتي – كوتاه مدت 250 معادل وجه پرداختي بابت اصل تسهيلات
تسهيلات مالي دريافتي – سود و كارمزد سنوات آتي 35 معادل وجه پرداختي بابت سود تسهيلات
وجوه نقد 285

ثبت شماره 6)
هزينه هاي مالي 35 معادل بهره تحقق يافته
پيش پرداخت بهره سنوات آتي 35

هنگام تحقق بهره بدون پرداخت آن در پايان سال مالي 1386

ثبت شماره 7)
هزينه هاي مالي 10 معادل بهره تحقق يافته
پيش پرداخت بهره سنوات آتي 10

دوستان دقت كنيد كه در حال حاضر مانده تسهيلات برابر 550 و مانده پيش پرداخت سود سنوات آتي برابر 40 مي باشد.
در تاريخ ترازنامه تسهيلات تماماً كوتاه مدت مي باشد.
ثبت شماره 8)
تسهيلات مالي دريافتي – بلندمدت 50
تسهيلات مالي دريافتي – كوتاه مدت 50

سال مالي 1387
دوستان فرض كنيد اتفاقات زير در سال مالي 1387 رخ بدهد.
بازپرداخت مابقي تسهيلات مالي دريافت شده در سال 1385
دريافت وام به مبلغ 400 ريال در پايان سال مالي 1387 كه از اين بابت هيچ گونه بهره اي شناسايي نشده است. سود و كارمزد سنوات آتي اين وام 80 ريال مي باشد و قرار است كه 3 سال ديگر در يك قسط پرداخت شود.
ثبت شماره 9)

تسهيلات مالي دريافتي – كوتاه مدت 550 معادل وجه پرداختي بابت اصل تسهيلات
تسهيلات مالي دريافتي – سود و كارمزد سنوات آتي 50 معادل وجه پرداختي بابت سود تسهيلات
وجوه نقد 600

ثبت شماره 10)
هزينه هاي مالي 40 معادل بهره تحقق يافته
پيش پرداخت بهره سنوات آتي 40

ثبت شماره 11)
وجوه نقد 400 معادل وجه نقد دريافتي
پيش پرداخت بهره سنوات آتي 80 معادل سود و كارمزد سنوات آتي
تسهيلات مالي دريافتي - بلندمدت 400 معادل حصه بلندمدت تسهيلات
تسهيلات مالي دريافتي – سود و كارمزد سنوات آتي 80

بررسي نحوه انعكاس هزينه هاي مالي در صورت جريان وجوه نقد

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

AuditProcess
دوستان همان طور كه مستحضريد؛ مبالغي كه در صورت جريان وجوه نقد درج مي گردد؛ در واقع پول هايي است كه دريافت شده و پرداخت شده است.
بنابراين هر مبلغي كه پرداخت يا دريافت شود بايد در صورت جريان وجوه نقد درج گردد و هر معامله اي كه بابت آن وجهي دريافت و پرداخت نشده است بايد از صورت جريان وجوه نقد خارج شود.

مطالعه بیشتر...

محاسبه هزينه سرمايه براي شركت هاي فرعي

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

نحوه محاسبه هزينه سرمايه براي شركت هاي فرعي كه سود هر سهم سال آتي توسط شركت مادر به آن ها ديكته مي شود.


دوستان فرض كنيد كه به شما پيشنهاد مي شود در يك پروژه با نرخ 17% سرمايه گذاري كنيم. آيا اين كار را مي كنيد؟؟؟؟؟؟؟
خب بله
بستگي داره كه پول داشته باشيم يا نه؟؟
حالا فرض كنيد كه شما بتوانيد با نرخ 22% تامين مالي كنيد (وام بگيريد) حالا چطوراين كار را مي كنيد؟

مطالعه بیشتر...

مقالات دیگر...

کلام بی صدا

معرفی کتاب

eneymes خیلی کم پیش می­آید که پیشگفتار یا مقدمه یک کتاب یا مقدمه مولف و مترجم رو بخوانم. به عنوان یک مبتدی معمولا این نوشت­ها بدون اینکه بخواهم، جهت­گیری...

مصاحبه

تولدمون مبارک !

powered by DPA-ME.com