forumbig

iplan 750 130

مقاله های تخصصی

لزوم به روز آوري دانش حسابرسان

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.67 (6 Votes)

 auditknowled

استفاده‌کنندگان از گزارشهای مالی، که تصميم‌های خود را بر پايه اطلاعات مندرج در آن گزارشها بنا می‌کنند، همواره با اين خطر مواجهند که آن اطلاعات به‌درستی ارائه نشده باشد. حسابرسی برای ايجاد اطمينان نسبت به اطلاعات گزارش شده به‌وجود آمده است

و استفاده‌کنندگان از گزارشهای مالی انتظار دارند که با استفاده از سازوکار حسابرسی، اطمينانی معقول به‌دست آورند که در گزارشهای مالی تحريفی بااهميت وجود ندارد. در نتيجه کيفيت حسابرسی اهميت زيادی دارد.

 

خطری که استفاده‌کنندگان در برخورد با گزارشهای مالی حسابرسی‌نشده با آن روبه‌رو می‌شوند، به‌مراتب کمتر از آن است که هنگام استفاده از گزارشهای حسابرسی‌شده ولی با کيفيت حسابرسی پايين، مواجهند. زيرا در حالت اول، آنان از خطر‌های استفاده از گزارشهای حسابرسی‌نشده آگاهی دارند ولی در هنگام استفاده از گزارشهای مالی که با کيفيت پايين حسابرسی شده‌اند، بيهوده به اطلاعات مندرج در گزارشها اطمينان می‌كنند.

 

ضرورت نظارت بر موسسه‌های حسابرسی
اگر با ديدگاه اثباتی نگاه کنيم، حسابرسان همواره خواهان آن هستند که خواسته‌های صاحبکاران، يعنی واحدهای تجاری مورد رسيدگی، را براورده کنند. در غير اين صورت، هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت مشتريان خود را از دست خواهند داد. زيرا آنان حق‌الزحمه خود را از کسانی دريافت می‌کنند که وظيفه ذاتی حسابرس در مقابل آنان، گزارش کردن تحريفهايی است که به خواسته آنان ايجاد شده است.
با اين ديدگاه حسابرسان فقط در زمانی در مورد تحريف گزارشهای مالی در مقابل خواسته صاحبکاران ايستادگی خواهند کرد که هزينه آن قابل تحمل باشد؛ يعنی هزينه گزارش نکردن تحريف‌ها بيش از هزينه گزارش کردن آنها باشد. همانطور که بيان شد، هزينه گزارش‌کردن تحريف‌ها يا وادار کردن صاحبکاران به اصلاح گزارشهای مالی، در کوتاه‌مدت و بلندمدت، از دست دادن کارها است و هزينه‌های گزارش نکردن تحريف‌ها تنها از راه نيروهای مقابل ايجاد می‌شود.

نيرو‌های مقابل عبارتند از:
الف- الزام حسابرس به جبران خسارت وارده در اثر کوتاهی او در انجام وظيفه،
ب- هزينه‌هایی که در صورت کوتاهی حسابرس به‌وسيله نيروهای نظارت‌کننده بر کار حسابرس، به او تحميل می‌شود.
سازوکار الزام حسابرس به جبران خسارت که در برخی از کشورها از جمله ايالات متحد امريکا اهرمی بسيار قوی برای درستکاری حسابرسان است، در کشور ما تقريباً وجود ندارد. بنابراين نقش نظارت برکار حسابرسان در کشور، بسيار برجسته می‌شود. يادآوری اين نکته ضروری است که درکشورهايی که طرح موضوع کوتاهی حسابرسان در دادگاه انجام‌شدنی است، باز هم سازوکار نظارتی مراجع حرفه‌ای و مراجع نظارتی دیگر پابرجاست و در بسياری از موارد موسسه‌های حسابرسی مجبور می‌شوند جرايم قابل ملاحظه‌ای برای کوتاهی خود پرداخت کنند.
به اين ترتيب نيروی کششی زيانهای مادی و معنوی ناشی از کوتاهی حسابرسان در انجام وظيفه در مقابل نيروی کششی ديگر، که مربوط به نگرانی نسبت به از دست دادن صاحبکاران است، عمل می‌کند و تا حدودی موجب خنثی شدن آن نيرو می‌شود. از آن‌جا که موسسه‌های حسابرسی در غياب نظام پاسخگويی کارا، علاقه‌ای به رعايت کيفیت حسابرسی ندارند و اين وضعيت با افزايش تعداد موسسه‌های حسابرسی و تشديد رقابت، بدتر می‌شود، وظيفه اصلی مرجع نظارت حرفه‌ای با اهميت‌تر می‌شود.

auditKnowledge

ساختار نظارت حرفه‌ای
ماده 28 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی توجيه نظارت حرفه‌ای جامعه مزبور را اطمينان از ارتقای کيفيت خدمات حرفه‌ای اعضا، هماهنگی در روشهای انجام امور حسابرسی و بازرسی قانونی، افزايش کيفيت گزارشهای حسابداران رسمی و موسسه‌های حسابرسی و پيشگيری از رفتار ناسازگار با شئون حرفه‌ای بيان کرده است. انجام نظارت جامعه بر فعاليت حرفه‌ای اعضا از طريق کارگروه‌های تخصصی ذيربط با نظارت ارکان صلاحيت‌دار جامعه تعيين شده است و بر طبق ماده 30 اساسنامه، هيئت‌مديره موظف شده است حداقل هر سال يک بار چگونگی فعاليت حرفه‌ای هريک از اعضا را رسيدگی کند.
بر طبق آيين‌نامه نظارت حرفه‌ای نيز، جامعه حسابداران رسمی ايران مکلف شده است کنترل کيفیت در سطح موسسه‌های حسابرسی را هر سال حداقل يکبار و کنترل کيفيت کار حسابرسی از هر عضو را حداقل هر سه سال يکبار انجام دهد.
جامعه حسابداران رسمی ايران نظارت در سطح موسسه‌ها را به‌طور مرتب انجام داده ولی نظارت مربوط به کنترل کيفیت در سطح کار حسابرسی طبق مقررات آيين‌نامه انجام نشده است. در حالی‌که اين وظيفه از مهمترين وظايف جامعه است و جامعه می‌توانست به‌جای گسترش تعداد کارگروه‌ها، به آن بخش از کارها که بيشتر به موضوعات صنفی نزديک است، وارد نشود و در عوض نيروهای خود را در حوزه کنترل کيفيت متمرکز کند.
عدم اجرای اين بخش از وظيفه اصلی، علاوه بر آن که موجب سلب اطمينان از انجام درست کار حسابرسی شده، باعث شده که نهادهای ديگر در موضوع کيفيت حسابرسی ترديد، ورود و مداخله کنند. از جمله وزارت امور اقتصادی و دارايی به اين نتيجه رسيده است که براساس بند «ت» ماده 16 اساسنامه که، قاعدتاً بايد به‌صورت استثنا مورد توجه قرار می‌گرفت، هيئت عالی نظارت را که طبق اساسنامه وظيفه رسيدگی و اظهارنظر درباره درستی اطلاعات مندرج در گزارش عملکرد سالانه هيئت‌مديره و صورتهای مالی جامعه و نظارت بر فعاليت‌های جامعه از جمله کارگروه‌های تخصصی را داشته، به‌طور تمام وقت در جامعه منصوب کند و وظيفه نظارت حرفه‌ای را که بايد توسط هيئت‌مديره جامعه انجام و به وسيله شورای عالی کنترل می‌شد، به هیئت و همکارانی که در اختيار آن قرار می‌گيرد، واگذار کند. اگر جامعه وظيفه خود را براساس آيين‌نامه نظارت حرفه‌ای به‌درستی انجام می‌داد، حضور تمام وقت هيئت عالی نظارت و انجام تکليف موازی با همکاران ديگر ضرورت نمی‌يافت.
اگرچه ممکن است اين استدلال مطرح شود که نظارت حرفه‌ای بر کار حسابرسان بايد توسط مرجعی مستقل از جامعه انجام شود، به‌نظر می‌رسد مهمتر از آن، اراده واقعی برای نظارت حرفه‌ای و ايجاد شرايطی است که در آن همه حسابرسان چنين برداشت کنند که فقط با رعايت ضوابط رفتار حرفه‌ای می‌توانند به فعاليت خود ادامه دهند. در حال حاضر تعداد اشخاص مسلط به امور حرفه و آيين رفتار حرفه‌ای آن و نيز مسلط به استانداردهای حسابداری و حسابرسی که قادر باشند بر رفتارها و تصميم‌های اعضا نظارت و در نتيجه در مورد آنها قضاوت کنند، آن‌قدر نيست که حتی در درون تشکل حرفه‌ای حسابرسی بتوانند اين امور را انجام دهند، چه رسد به آن‌که علاوه بر افراد شاغل در حرفه و در جامعه حسابداران رسمی، بتوان افراد ديگری را برای اين وظايف درنظر گرفت.
در هر حال، وظيفه اصلی جامعه حسابداران رسمی ايران، نظارت حرفه‌ای بر کار اعضا است و اگر احتمالاً نقصی در اين مورد باشد، بايد ريشه‌های آن را در فرهنگ عمومی کشور جستجو کرد، زيرا جامعه، هم وظيفه، هم توانايی و هم امکانات لازم را برای انجام اين کار در اختيار دارد. جامعه حسابداران رسمی ايران می‌تواند با پرهيز از ورود به موضوعات صنفی، استقلال خود را به درستی حفظ کند و وظايف نظارتی خود را آن‌چنان انجام دهد که نيازی به ورود ديگران در حوزه نظارت حرفه‌ای که کاری موازی است، نباشد.

 

نوشته ای از جواد بستانیان

منبع

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

کلام بی صدا

معرفی کتاب

eneymes خیلی کم پیش می­آید که پیشگفتار یا مقدمه یک کتاب یا مقدمه مولف و مترجم رو بخوانم. به عنوان یک مبتدی معمولا این نوشت­ها بدون اینکه بخواهم، جهت­گیری...

مصاحبه

تولدمون مبارک !

powered by DPA-ME.com