forumbig

آزمون های بازار سرمایه را جدی نگیرید

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.20 (5 Votes)

آزمون‌های بازار سرمایه را جد‌ی نگیرید‌

                                                                                                                                        

«وارن بافت» می‌گوید‌: «لازم نیست نابغه باشید‌. سرمایه‌گذاری یک بازی نیست که د‌ر آن شخصی باIQ =160 بر شخص د‌‌یگری با IQ = 130 پیروز شود‌.»

varen2

مطالعه بیشتر...

اشتباهات رایج سرمایه گذاران از دید مالی رفتاری

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

bourse-2605-mm1

 

اشتباهات رایج سرمایه گذاران از دید مالی رفتاری

فرا اعتمادی

توصیف عمومي فرا اعتمادي يا اعتماد بيش از حد به خود در بيان كلي می تواند به عنوان یک اعتقاد بی اساس درمورد توانايي های شناختی، قضاوت ها و استدلال شهودی فرد خلاصه شود. مفهوم فرا اعتمادي در مجموعه وسیعی از بررسی ها و آزمایشات روانشناسانه از نوع شناختی بررسی شده است كه نشان می دهد افراد هم درمورد توانايي های خود در پیش بینی و هم درمورد دقت اطلاعاتی که در اختیار آنان قرار می گیرد، برآوردی بیش از اندازه دارند. همچنین در تخمین احتمالات، عملکردی ضعیف دارند و رویدادهایی را که حتمی می دانند، غالبا دارای احتمال وقوع بسیار کمتر از صددرصد است.


توصیف تکنیکی
سرمایه گذاران بیش از حد مطمئن، توانایی خود را در ارزیابی یک شرکت به عنوان یک سوژه سرمایه گذاری، بیش از حد تخمین می زنند. در نتیجه آنها اطلاعات منفی را که بطور طبیعی علامت هشدار دهنده ای است مبنی بر اینکه یا خرید سهم نباید انجام شود و یا اگرخریداری شده باید به فروش برسد، را نادیده می گیرند.
سرمایه گذاران بیش از حد مطمئن در نتیجه این باور که آنها اطلاعات ویژه ای در اختیار دارند (که دیگران ندارند) معاملات پر حجمی را انجام می دهند. تجربه نشان می دهد که انجام معاملات زیاد، غالبا منجر به بازدهی ضعیف دربلند مدت می شود.

اشتباهات رایج سرمایه گذاران از دیدگاه مالی رفتاری


توصیف عمومي

انسان ها آموخته اند که برای درک بهتر معانی و مفاهیم، موضوعات و تفکرات خود را طبقه بندی كنند. زمانی که افراد با پدیده جدیدی مواجه می شوند که با طبقه بندی های پیش ساخته آنان ناسازگار است، سعی می کنند به هرطریق ممکن این پدیده را با طبقه بندی پيشين تطبیق دهند.این چارچوب مفهومی، ابزار سودمندي برای پردازش اطلاعات جدید با استفاده از تجربیات مرتبط/ قیاس پذیر(قابل مقایسه) در گذشته فراهم می آورد.

دو تعبیر از سوگیری نما گري درمورد سرمایه گذاران حقیقی مصداق دارد


قصور پايه گزيني . در این نوع، سرمایه گذاران تلاش دارند که موفقیت آمیز بودن یک سرمایه گذاری مثلا در شرکت الف را از طریق قراردادن آن در یک جدول طبقه بندی آشنا و قابل درک، تعیین كنند. چنین سرمایه گذارانی ممکن است شرکت الف را به عنوان شرکتی که سهام آن از نوع ارزشي است طبقه بندی کنند، درآن صورت تحلیلی درمورد ریسک و بازده این سهم خواهند داشت که در چارچوب این طبقه بندی می گنجد.

توصيف تكنيكي


 
قصور اندازه نمونه .در این سوگيري، سرمایه گذاران هنگام قضاوت و ارزیابی درمورد احتمال وقوع یک پیامد خاص در زمینه سرمایه گذاری، غالبا در توجه دقیق و درست به اندازه نمونه- یعنی داده هاي متشکله ای که ارزیابی های خود را براساس آن انجام می دهند- قصور می کنند. اغلب سرمایه گذاران به گونه ای نادرست فرض می کنند که نمونه کوچک معرف کل جامعه است. این پدیده را" قانون اعداد کوچک "می نامند. هنگامی که افراد یک پدیده غير منتظره در یک سری داده را خوب درک نمی کنند، به

سرعت و با تکیه به داده هاي اندك دردسترس، مفروضاتی را در مورد آن پدیده خلق می کنند. افراد مستعد در کم توجهی به اندازه نمونه، در بسیاری موقعیت ها با اتکاء صرف به نمونه های کوچک و(،) به سرعت عمل می کنند، درحالی که بسیار محتمل است، نمونه کوچک مورد بررسی، معرف مناسبی برای داده های واقعی (کل جامعه)

اشتباهات رایج سرمایه گذاران از دیدگاه مالی و رفتاری

برای تخمین مقدار یک متغیر، افراد عموما فرآيند تخمين را با مبنا قرار دادن یک رقم اولیه ذهنی -نقطه اتکاء - (براساس سوابق گذشته)، آغاز می کنند و سپس سعی می کنند روی این رقم تعدیل مثبت یا منفی مورد نظر خود را انجام دهند، تا اطلاعات جدید حاصل شود

نام سوگیری : اتكاء و تعدیل

نوع سوگیری: شناختی


توصیف عمومی: برای تخمین مقدار یک متغیر، افراد عموما فرآيند تخمين را با مبنا قرار دادن یک رقم اولیه ذهنی -نقطه اتکاء - براساس سوابق گذشته، آغاز می کنند و سپس سعی می کنند روی این رقم تعدیل مثبت یا منفی مورد نظر خود را انجام دهند، تا اطلاعات جدید حاصل شود. مطالعات متعددی نشان داده است افراد بدون توجه به کیفیت و نحوه انتخاب نقاط اتکاء دست به اين كار مي زنند، بنابراين قادر نیستند تعدیل لازم (اعم از مثبت و یا منفی) را به اندازه کافی انجام دهند، این تعدیل غالبا ناقص بوده و نتیجه آن سوگیرانه است. عموما افراد در تخمین های نسبی در مقایسه با تخمین مطلق ، بهتر عمل می کنند، مثال زیر این موضوع را روشن مي كند.

توصیف تکنیکی:

سرمایه گذاران به پیش بینی های بازار که به سطوح فعلی بسیار نزدیک است، تمایل بیشتری نشان می دهند. به عنوان مثال اگر شاخص قیمت سهام شرکتهای صنعتی داوجونز 500ر10 واحد باشد، سرمایه گذاران احتمالا عدد شاخص را به گونه ای پیش بینی می کنند که نسبت به نوسات گذشته، محدودتر و متعصبانه تر است. به عنوان مثال یک سرمایه گذار در معرض سوگیری اتكاء، ممکن است عدد شاخص داوجونز را در پایان سال بین 000ر10 و 000ر11 واحد پیش بینی کند و پس از آن بر اساس یک تجزیه و تحلیل منطقی باتوجه انحرافات استانداردهای گذشته، برآورد نهایی را انجام دهد.

http://pro.bourex.com

اشتباهات رایج سرمایه گذاران از دیدگاه مالی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
  • اشتباهات رایج سرمایه گذاران از دیدگاه مالی و رفتاری

هنگامی که افراد با اطلاعات جدیدی مواجه می شوند که با اداركات قبلی آنها در تعارض است، غالبا نوعی ناراحتی ذهنی احساس می کنند که در واقع یک پدیده روانشناختی است و از آن با عنوان سازگار گرايي نام برده می شود.

 

نام سوگیری : سازگار گرايي

 

نوع سوگیری: شناختی

 

توصیف عمومي :

هنگامی که افراد با اطلاعات جدیدی مواجه می شوند که با اداركات قبلی آنها در تعارض است، غالبا نوعی ناراحتی ذهنی احساس می کنند که در واقع یک پدیده روانشناختی است و از آن با عنوان سازگار گرايي نام برده می شود. شناخت در روانشناسی شامل نگرش ها، احساسات، باورها یا ارزش ها است؛ سازگار گرايي حالتی از عدم تعادل است و زمانی رخ می دهد که شناختهای متضاد در مقابل هم قرار می گیرند.

 

توصیف تكنیکی:

1 - سازگار گرايي محرکی است برای سرمایه گذاران که اوراق بهادار زیان ده خود را- که منطقا باید بفروشند- نگهداری كنند،چرا که تمایل دارند از یک ناراحتی ذهنی ناشی از پذیرفتن تصمیمات نامناسب اجتناب ورزند.

2- سازگار گرايي موجب می شود که سرمایه گذاران، به سرمایه گذاری های انجام شده شان که با کاهش ارزش مواجه است ادامه دهند، فقط با این منظور که تصمیم قبلی خود را تائید کنند، بدون اینكه در این مورد به طور عيني، بی غرضانه و مستدل قضاوت نمایند.

 

سوگیری آشناگرايي یک قاعده سرانگشتی یا راه میان بر ذهنی است که موجب مي شود افراد، احتمال وقوع یک پیامد را براساس میزان شیوع يا رواج آن در زندگی و تجربیات خود تخمین بزنند.

 

نام سوگیری: آشنا گرايي

 

نوع سوگیری: شناختی

 

توصیف عمومي:

سوگیری آشناگرايي یک قاعده سرانگشتی یا راه میان بر ذهنی است که موجب مي شود افراد، احتمال وقوع یک پیامد را براساس میزان شیوع يا رواج آن در زندگی و تجربیات خود تخمین بزنند. افرادی که در معرض این نوع رفتار هستند، تخمین احتمالات هرچند پیچیده را به سادگی انجام می دهند.

 

توصیف تكنیکی:

اگر از سرمایه گذاران خواسته شود که بهترین صندوق های مشترک سرمایه گذاری را شناسایی کنند، اكثر آنها موسساتی را نام خواهند برد که تبلیغات زیادی انجام می دهند. اما در واقع صندوق های مشترک سرمایه گذاری که دارای بهترین عملكرد بوده اند، آنهایی هستند که یا تبلیغاتی نداشته اند و یا اینكه میزان آن اندك بوده است. مشتریانی که این صندوق ها را نادیده گرفته و به صندوق هایی رو می آورند که تبلیغات گسترده ای انجام داده اند، شاهد مثال های خوبی برای سوگیری آشناگرايي از نوع قابلیت بازیابی میباشند.

 

سوگیری خود اسنادی اشاره به گرایش افراد در نسبت دادن موفقیت هایشان به ویژگی های ذاتی خود مانند استعداد یا بصیرت دارد، در حالی که غالبا ریشه شكست های خود را در عوامل بیرونی مثل شانس بد می دانند.        

 

نام سوگیری: خود اسنادی

 

نوع سوگیری: شناختی

 

توصیف عمومی:

سوگیری خود اسنادی اشاره به گرایش افراد در نسبت دادن موفقیت هایشان به ویژگی های ذاتی خود مانند استعداد یا بصیرت دارد، در حالی که غالبا ریشه شكست های خود را در عوامل بیرونی مثل شانس بد می دانند. به عنوان مثال، دانش آموزانی که با موفقیت از پس یک امتحان برمی آیند، ممكن است هوش یا پشتكار خود را تحسین نمایند، اما وقتي نمره خوبی در امتحان کسب نمي كنند، غالبا از نمره دادن ناعادلانه شكایت دارند يا ورزشكارانی كه در یک مسابقه برنده مي شوند، اغلب چنین استدلال می کنند که مهارت های ورزشی برتر خود را بروز داده اند، اما زمانی که می بازند، مدعی می شوند که قرباني بي عدالتي داور شده اند.

 

توصیف تكنیکی:

.1 سرمایه گذاران مبتلا به خود اسنادی پس از یک دوره سرمایه گذاری موفق (مثلا یک فصل یا یک سال) موفقیت خود را ناشی از زیرکی و فراست دانسته و عوامل خارج از کنترل را كاملا ناديده مي گيرند، این رفتار می تواند ریسک زیادی به همراه داشته باشد، چرا که سرمایه گذاران به رفتار خود بیش از حد مطمئن می شوند.

 

2. سوگیری خود اسنادی، سرمایه گذاران را به «شنیدن آنچه که دوست دارند بشنوند» می کشاند. به این معنی كه وقتي اطلاعات موید تصمیم فرد به وی ارائه می شود، او تیزهوشی و زیرکی را به خود نسبت می دهد. این رفتار می تواند منجر به آن شود که سرمایه گذار سهمی را بخرد یا نگهداری کند، که نباید.

 

" دور ماندن از دردسر و گرفتاری آسان تر است از نجات دادن خود از شرگرفتاری"     

 

آسان می توان از وسوسه های قانون شكنی، برای کسب درآمد های آسان یاب، دورماند و با پیامدهای گرفتار شدن دست و پنجه نرم نكرد. برای دور ماندن از دردسر کافی است کار درست را در هنگام مناسب انجام دهی. اما برای بیرون رفتن از ورطه گرفتاری، پول زیاد لازم است و قریحه سر و کله زدن با مسایل قانونی و حقوقی.

حتی اگر این دو شرط هم فراهم باشد، چه بسا ناچار شوی وقت زیادی را هدر دهی. وارناین درس را هنگامی آموخت که کل سرمایه گذاری 700 میلیون دلاری خود، در شركت وال استریتی سلومون برادرز، را از کف داد. بانک مركزی امریکا به دلیل فعالیت های غیر قانونی این شركت در تجارت اوراق قرضه - که به اشاره دلالی صورت گرفته بود که می کوشید پول آسان یاب به دست آورد – تا یک قدمی صدور دستور تعطیل آن پیش رفت. اما هزینه خروج از این گرفتاری ؟

از دست رفتن شغل چند دلال ارشد شركت، مقام رییس هیئت مدیره و مدیر عامل و میلیون ها دلار هزینه، کارمزد، جریمه ، تاوان و کسب و کارهای هدر شده. اگر همان آغاز از ورود به دردسر و گرفتاری خودداری شده بود سود نهایی بیشتر می بود.

اصل سرمایه‌گذاری - اصل اول

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.83 (3 Votes)

investment

سه اصل همیشگی برای سرمایه‌گذاری موفق


بسیاری معتقدند وارن بافت بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار تمام دوران‌هاست اما اگر از او بپرسید به عقیده وی بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار کیست، به شما پاسخ خواهد داد: معلم من بنیامین گراهام. گراهام یک سرمایه‌گذار و یک آموزگار سرمایه‌گذاری بود که وی را پدر تحلیل اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری بر مبنای ارزش سهام نام نهاده‌اند.

مطالعه بیشتر...

اصل سرمایه گذاری

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.13 (4 Votes)

000000122

 

اصل سرمایه‌گذاری – اصل دوم

اصل دوم: انتظار بی‌ثباتی بازار را داشته باشید و از آن استفاده کنید.

مطالعه بیشتر...

اصول کلي در خريد و فروش سهام

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)

Stock2

 حجم معاملات سهام در بورس در مقايسه با ساير انواع اوراق بهادار بسيار بيشتر است، بنابراين مي توان گفت سهام، مهمترين ورقه بهاداري است که در بورس داد و ستد مي شود.
 دارنده سهام يک شرکت، به نسبت سهم خود مالک شرکت بوده و در سود و زيان آن سهيم است.
 سهام، برخلاف اوراق مشارکت و اوراق اجاره، داراي ريسک بوده و البته، در ازاي اين ريسک، مي تواند بازدهي بيشتري نصيب سرمايه گذاران نمايد.
 افراد بايد قبل از خريد سهام، عوامل موثر بر قيمت سهام را به دقت مورد بررسي قرار داده و درصورتي که قيمت سهم، مناسب و چشم انداز آينده شرکت نيز قابل قبول بود، براي خريد آن اقدام نمايند.
در اين قسمت، قصد داريم برخي اصول کلي که بايد در خريد و فروش سهام مدنظر قرار گيرد را به شما معرفي کنيم.


اصـل اول: براساس اطلاعات معتبر تصميم گيري کنيد، نه شايعات


اگر به خاطر داشته باشيـد، گفتيم که سرمايه گذاران هنگامي اقدام به خريد سهام يک شرکت مي کنند که پس از بررسي عوامل متعدد اثرگذار بر قيمت سهام آن شرکت شامل عوامل محيطي، عوامل صنعت و عوامل دروني، به اين نتيجه برسند که قيمت واقعي آن سهم بيشتر از قيمت بازار آن است. طبيعتا بررسي همه جانبه عوامل اثرگذار بر قيمت سهم، نيازمند بهره گيري از اطلاعات دقيق، جامع و معتبر است. به همان اندازه که استفاده از اطلاعات معتبر در تصميم گيري سرمايه گذاران تأثير مثبت دارد، بهره گيري از اطلاعات غيرمعتبر و شايعات در تصميم گيري ها، مي تواند منافع سرمايه گذاران را به خطر بياندازد. تجربه نشان مي‌دهد که در جريان فراز و فرود بازار سهام، بيش از هر چيز شايعات، اخبار و تحليل‌هاي «نادرست» به سرمايه‌گذاران مخابره مي‌شود. بنابراين لازم است سرمايه گذاران همواره به منابع رسمي براي کسب اطلاعات تکيه کرده و از توجه به اخبار و شايعات منابـع غيررسمي خودداري کننـد. مراجعه به پايگاههاي اطلاع رساني رسمي بورس مانند www.tsetmc.com،www.irbourse.com ، www.codal.ir و www.sena.ir مي تواند در ارائه اطلاعات دقيق و معتبر به سرمايه گذاران، بسيار مفيد باشد


اصـل دوم: با ديد بلندمدت در بورس سرمايه گذاري کنيد


دومين اصل در خريد و فروش سهام، سرمايه گذاري با ديد بلندمدت است. عملکرد بورس در سال هاي گذشته نشان داده است که سرمايه گذاراني که با ديد بلندمدت و البته آگاهانه، وارد اين بازار شده اند، توانسته اند سود قابل قبولي از اين بازار بدست آورند. همچنين براساس آمارها، مجموع بازدهي سهام در بلندمدت، از بازدهي بازارهايـي مانند مسکن، ارز و طلا، بيشتر بوده است، اگرچه ممکن است گاهي اوقات، بازدهي کوتاه مدت اين بازارها، از بورس پيشي گرفته باشد. بنابراين، هر اندازه ديد سرمايه‌گذاران بلندمدت‌تر باشد به همان نسبت نيز ريسک سرمايه گذاري کمتـر مي شـود. مطالعه تاريخچه سرمايه‌گذاران موفق در دنيا نيز نشان مي‌دهد که بازدهي‌هاي بزرگ، معمولا با خريد و نگهداري سهام ارزنده و ارزان در افق زماني بلندمدت اتفاق بدست مي آيند و نگاه کوتاه مدت در سرمايه گذاري و پيروي از جو بازار، عمدتا به نتايج قابل قبول منجر نمي شود.
بنابراين با ديد بلندمدت سرمايه گذاري کنيد و اگر پس از بررسي و مطالعه کامل، به اين اطمينان رسيده ايد که سهام ارزشمندي را خريده ايد، نگران نوسانات مقطعي قيمت سهام خود نباشيد.

 

اصـل سوم: همواره مراقب سهام خود باشيد

اگرچه در اصل قبلي، توصيه کرديم که براي سرمايه گذاري در بورس، نگاه بلندمدت داشته باشيد و به نوسانات مقطعي قيمت سهام توجه نکنيد، اما تأکيد کرديم اين تفکر درصورتـي صحيح است که شما با بررسي کامل اطلاعات، به اين نتيجه رسيده باشيد که سهام شما، همچنان سهام ارزشمندي است و آنچه که باعث نوسانات قيمت سهم شده، برخي شرايط موقت و زودگذر است. اما اگر بررسي اطلاعات و مشورت با افراد خبـره، اين اطمينان را براي شما بوجود آورد که سهام مناسبي را خريداري نکرده ايد و يا اينکه با توجه به تغيير برخي متغيرهاي موثر بر قيمت سهم، احتمالا روند قيمت آن در بلندمدت رو به کاهش خواهد بود، آيا باز هم توصيه به حفظ سهم در بلندمدت، منطقي است؟ در اين شرايط، سرمايه گذار بايد ضمن بازنگري در سبد سهام خود، سهامي را که شرايط مناسبي ندارند فروخته و بجاي آن، سهام ديگري را که در وضعيت مطلوبي قرار دارد، خريداري کند.

لازم است در همين جـا، درباره تعصب نسبت به سهام، به عنوان يکي از چالش هايـي که بعضا گريبانگير سرمايه گذاران مي شود، توضيح دهيم. منظـور از تعصب نسبت به سهام اين است که بعضا، باوجود آنکه بررسي اطلاعات معتبر و متغيرهاي اثرگذار بر قيمت يک سهم، از شرايط نامناسب سهم و روند رو به کاهش قيمت آن حکايت دارد، اما برخي از سهامداران بدون درنظر گرفتن واقعيت ها و با اين استدلال هايي مانند اينکه "اين سهم در گذشته سهم بسيار خوبي بوده است"، يا "چون سهم را با قيمت بالاتر خريده ام، حاضر نيستم به قيمت کمتر بفروشم" و...، از فروش سهام خودداري مي کنند، غافل از اينکه شايد با فروش سهام مذکور و سرمايه گذاري در سهامي که شرايط مناسب تري دارد، نه تنها بتوانند زيان خود را جبران کنند، بلکه سود قابل قبولي نيز بدست آورند.

بنابراين، لازم است سرمايه گذاران همواره مراقب سبد سهام خود بوده و درصورت لزوم، ترکيب سرمايه گذاري خود را مورد بازنگري قرار دهند.

stock3

اصل چهارم: سبدي از سهام متنوع تشکيل دهيد

حتما اين ضرب‌المثل معروف را شنيده ايد که: همه تخم‌مرغ¬ها را در يك سبد نگذاريد. دليلش کاملا مشخص است، چون اگر سبد تخم مرغ به زمين بيفتـد، بيشتر تخم مرغ ها خواهد شکست. اين ضرب المثل در خريد و فروش سهام هم کاربرد زيادي دارد، تا حدي که يکي از نظريه هاي مطرح شده درخصوص راهکارهاي کاهش ريسک سرمايه گذاري، به "تئوري پرتفوي" يعني "نظريه سبد" معروف است. براساس اين نظريه، هر اندازه در سبد سرمايه گذاري، سهام شرکت هاي مختلف از صنايع متنوع بيشتر باشد، ريسک سرمايه گذاري کاهش خواهد يافت. اجازه بدهيد با يک مثال، موضوع را بيشتر توضيح دهيم.

دو سرمايه گذار را در نظر بگيريد که اولي، همه پول خود در سهام يک شرکت واردکننده قطعات خودرو سرمايه گذاري کرده است. اما سرمايه گذار دوم، نصف پول خود را در در سهام شرکت وارد کننده قطعات خودرو و نصف ديگر را ديگر را در سهام يک شرکت صادرکننده محصولات پتروشيمي، سرمايه گذاري کرده است. به نظر شما در صورت افزايش نرخ ارز چه اتفاقي خواهد افتاد؟ کاملا مشخص است که افزايش نرخ ارز، به دليل آنکه هزينه هاي شرکت واردکننده قطعات خودرو را افزايش ميدهد، باعث افت قيمت سهام اين شرکت خواهد شد، در حاليکه شرکت صادرکننده محصولات پتروشيمي، براثر افزايش نرخ دلار، با افزايش سودآوري و در نتيجه رشد قيمت سهام مواجه خواهد شد. در اين شرايط، قطعا سرمايه گذار اول به علت افت قيمت سهام شرکت واردکننده قطعات خودرو، دچار ضرر خواهد شد، اما سرمايه گذار دوم احتمالا ضرر چنداني متحمل نشده و حتي ممکن است سود هم کسب کند، زيرا نيمي از سهامش کاهش قيمت و نيمي ديگر، افزايش قيمت داشته است. هر انـدازه سبد سرمايه گذاري، متنوع تر باشد، ريسک سرمايه گذاري کاهش يافتـه و احتمال کسب بازدهي پايدار براي سرمايه گذار، افزايش خواهد يافت.

اصل پنجم: با سرمايه مازاد خود، سهام بخريد

بعضا مشاهده شده است که برخي افراد، پس از شنيدن اخبار مربوط به رشد متوالي شاخص هاي بورس و افزايش قيمت سهام، در يک رفتار هيجانـي، يا سرمايه ضروري زندگي خود مانند خانه، خودرو و... را فروخته و يا با قرض گرفتن از ديگران، اقدام به خريد سهام مي کنند. چنين رفتاري، به هيچ وجه توصيه نمي شود، چراکه بورس همواره در معرض افت و خيز قرار دارد و وارد کردن سرمايه ضروري زندگي در بورس، مي تواند سرمايه گذار را در اين نوسانات، دچار تزلزل و اضطراب نمايد، تا جائيکه ممکن است وي با تحمل زيان، مجبور به خروج از بورس شود. اما افرادي که سرمايه مازاد و پس اندازهاي خود را وارد بورس مي کنند، طبيعتـا در برابر افت و خيزهاي بورس، قدرت تحمل و آرامش بيشتري داشته و در تصميم گيري هاي خود، منطقي تر عمل ميکنند.

بنابراين، تنهـا آن بخش از سرمايه خود را به خريد سهام اختصاص دهيد که درصورت کاهش قيمت سهام، نه خللـي به زندگي شما وارد کند و نه آرامش روحي شما و خانواده تان را به مخاطره بياندازد.

اصل ششم: نوسان را به عنوان ذات بازار سهام، بپذيريد

فردي که قصد دارد ازطريق خريد سهام در بورس، سرمايه گذاري کند، بايد اين واقعيت را بپذيرد که نوسان قيمت، ويژگي ذاتي سهم است، به بيان ديگر، روند صعودي قيمت سهم در گذشته، لزوما به معناي تداوم اين روند در آينده نيست، کما اينکه روند نزولي قيمت سهم در گذشته نيز لزوما به معناي ادامه افت قيمت سهم در آينده نخواهد بود. اگر به خاطر داشته باشيد، در تشريح عوامل موثر بر قيمت سهم، به برخي عوامل محيطي و عوامل مرتبط با صنعت اشاره کرديم که خارج از کنترل شرکت مي باشد. بروز هريک از اين عوامل، ممکن است باعث افت و خيز در قيمت سهام شود، بنابراين لازم است سرمايه گذار قبل از ورود به بازار سهام، اين واقعيت و ريسک ناشي از آن را بپذيـرد.

stock1

اصل هفتـم: با افراد متخصص مشورت کنيد

باتوجه به اينکه عوامل بسيار متعدد و متنوعي بر قيمت سهام تأثير گذار هستند، بنابراين تجزيه و تحليل اين عوامل و تصميم گيري براساس آن، نياز به تخصص و مطالعه دقيق دارد. بنابراين، اگر قصد داريد بصورت مستقيم سهام خريد و فروش کنيد، اما تخصص کافي در اين خصوص نداريد، حتما با افراد خبره و داراي صلاحيت مشورت کنيد. بتازگـي، چندين شرکت مشاور سرمايه گذاري با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تأسيس شده است. اين شرکت ها پس از بررسي ويژگي هاي فردي و ميزان ريسک پذيري سرمايه گذاران، آنان را در انتخاب سهام مناسب، راهنمايي کرده و در ازاي ارائه اين خدمات، مبلغي را به عنوان حق مشاوره دريافت مي کنند. براي مشاهده اطلاعات شرکت هاي سرمايه گذاري داراي مجوز، مي توانيد به پايگاه اينترنتي سازمان بورس و اوراق بهادار به نشاني www.seo.ir مراجعه کنيد. يک بار ديگر هفت اصل طلايـي براي خريد و فروش سهـام را مرور ميکنيم:

1- براساس اطلاعات معتبر تصميم گيري کنيد، نه شايعات

2- با ديد بلندمدت، در بورس سرمايه گذاري کنيد

3- همواره مراقب سهام خود باشيد

4- سبدي از سهام متنوع تشکيل دهيد

5- با سرمايه مازاد خود سهم بخريد

6- نوسان را به عنوان ذات بازار سهام، بپذيريد

7- با افراد متخصص مشورت کنيد

 

 

منبع 

اطلاعات لازم برای سرمایه گذاری در بورس

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.17 (3 Votes)

shemsh12

 

اطلاعات لازم براي سرمايه‌گذاري در بورس

این مطلب به نقل از سایت سازمان بورس اوراق بهادار و به منظور استفاده افراد نا آشنا با بازار سرمایه تقدیم می شود. بدیهی است مطالب این قسمت از سایت برای خوانندگان حرفه ای ما فاقد جذابیت می باشد ولی با معرفی این مطالب به افراد کنجکاو در مورد بازارهای مالی به فرهنگ سازی در این مقوله کمک کرده اید.

مطالعه بیشتر...

اینقدر هم زود باور نباشید

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 stock

 

اگر به خاطر غرور نبود، افراد این همه اطلاعات محرمانه فرضی را باور نمی‌کردند. آنها باید می‌دانستند که تمام موفقیت ناشی از سوءاستفاده در بازار بورس باید به سری بودن برخی از مسائل بستگی داشته باشد هر قدر غرور فرد بیشتر باشد، نسبت به زیرکی خود در کشف اطلاعات محرمانه مطمئن است و در نتیجه احتمال بیشتری دارد که مدت طولانی تری به همین منوال ادامه و بیشتر زیان کند...

در ادامه دست نوشته‌های خواندنی از یک سهامدار فعال بازارهای مالی جهان می‌خوانیم: غرور یعنی غرور شخصی هر فرد احتمالا تنها دشمن او برای موفقیت در بازار بورس است.
این غرور است که در این مسیر ما را به وادی سودهای اندک و زیان‌های زیاد سوق می‌دهد. وقتی حتی بخش اندکی از سود را کافی می‌دانید، به این دلیل است که خیال می‌کنید در این مسابقه برنده شده‌اید.
اما یک شکست جزئی غرور شما را جریحه‌دار می‌کند و به جای اینکه وقتی بازار نامناسب به نظر می‌رسد، زیان اندک را بپذیرید با خود می‌گویید، منتظر خواهید ماند تا به نتیجه سر‌به‌سر برسید. شکست خوردن یعنی اقرار به اینکه قضاوت اولیه شما نادرست بوده و قابل قبول نیست. شما اصلا نمی‌خواهید کارگزارتان بفهمد که یک قربانی بوده اید.
بدتر از آن اینکه با خودتان هم در این مورد صادق نیستید افراد معمولا به طور ناخودآگاه به خود می‌گویند: «من می‌خواهم تا این ضرر 100 دلاری را جبران کنم، حتی اگر به قیمت 1000 دلار برایم تمام شود.» وقتی منتظر می‌مانید تا حساب خود را سر به سر کنید، قیمت آن قدر پایین می‌رود که مجبور خواهید شد حقایق بسیار دردناکی را بپذیرید. آن قدر سهام خود را نمی‌فروشید تا این که کارگزارتان به شما دستور می‌دهد این کار را بکنید.


اگر نگاهی به دفتر کار یک کارگزار بورس بیندازید، احتمالا مردانی خونسرد و موقر را می‌بینید که دور تا دور نشسته و پاهایشان را روی صندلی‌ها گذاشته اند. اینها احتمالا زیان‌هایی دیده اند که از مدت‌ها پیش به آنها عادت کرده‌اند. با این حال امیدوارند با سر به سر کردن سود و زیان،غرور خود را فرو بنشانند و حتی حاضرند انتظار بکشند. از سوی دیگر، اگر یک مرد عصبی و بی قرار را دیدید که آشکارا مطمئن نیست چه کار کند، احتمالا سعی دارد تصمیم بگیرد که سهامش را بفروشد و قبل از اینکه غرورش به خطر بیفتد، سود اندکی به دست آورد.
سودهای اندک، زیان‌های بزرگ !

 

stock2


وقتی کارگزاران به دفاتر خود نگاه می‌کنند، اغلب می‌بینند که از میان تمام قراردادهای تکمیل شده، بیشتر آنها نشان‌دهنده سود هستند تا زیان. اما نکته متناقض این است که مجموع زیان‌ها به گونه ای وسیع از سودها فراتر می‌رود، فقط به این دلیل که تقریبا اندازه هر زیان، بزرگ‌تر اما اندازه هر سود کوچک است. به عبارتی دیگر افراد تمایل به این دارند که سودهای کوچک جذب کنند، اما از زیان‌ها جلوگیری نکنند.
مردم به خاطر غروری که دارند مایل نیستند، مجبور به انجام کاری شوند. ما از اینکه اقرار کنیم حتی یک بحران می‌تواند ما را بر آن دارد تا سهامی که قصد فروشش را نداشتیم، به فروش برسانیم نفرت داریم. در نتیجه خانه‌های خود را رهن می‌دهیم تا بتوانیم پول بیشتری به کارگزار بدهیم، در حالی که اگر کمی زودتر غرور خود را نادیده می‌گرفتیم و زیان اندکی را قبول می‌کردیم، شاید از اغلب این دردسرها مصون مانده بودیم.
این غرور است که موجب می‌شود افراد هنگام نا امیدی سهام ارزنده خود را بفروشند و سهم بی‌رونق را نگاه دارند آنها سهام بی‌رونق را نخواهند فروخت، زیرا این کار به معنای زیان است،اما بهترین سهامی را که هنوز ممکن است سودی برایشان داشته باشد می‌فروشند، یعنی همان سهامی که می‌تواند در نهایت زیان‌ها را جبران کند.


خطر غرور برای بورس


این غرور است که موجب می‌شود در یک بازار رو به سقوط، از هر ده نفر، نه نفر با اصرار تعداد بیشتری از سهامی را بخرند که قبلا با شکست مواجه شده است. آن عده از دوستانتان را به خاطر بیاورید که با خرید سهام شرکت کرایسلر که قیمت هر سهم آن از 135 دلار به 26 دلار سقوط کرد، خانه‌های خود را از دست دادند. در واقع زیان آنها در دفعات بعدی که سهام بیشتری خریدند خیلی بیش از زیان دفعه نخست بود. آنها به جای فروش سهامی که رو به تنزل است و خرید سهامی که به نظر می‌رسد در مقابل افت قیمت مقاومت می‌کند، به خود می‌گویند: «من به این سهام حالی می‌کنم، نباید خیال کند که می‌تواند به من ضرر بزند.» هر قدر سهام ضعیف تر باشد و قیمت آن رو‌به تنزل باشد، آنها بیشتر مایل به خریدش هستند آنها برمی گردند تا دستی را که به آنها ضربه زده ببوسند.
معمولا حد وسط بالا خیلی مطمئن‌تر از حد وسط پایین است. فکر می‌کنم این قانون معنی‌دار است که در شرایط معمولی تا وقتی که خرید بار اول مقداری سود عاید نکرده به خرید تعداد بیشتری از سهام یک شرکت مبادرت نکنید. وقتی این باور در ما قطعی شد که سهم مورد نظر رو به رشد خواهد بود.
شاید زمان آن رسیده باشد که به خرید سهام بیشتری میان محدوده‌ها حرکت کنید این است که شما از محل سودهایتان سهام می‌خرید و به جای پول خود از پول سایر همتایان استفاده می‌کنید، اما حتی اگر سودی به دست آورید،دانستن اینکه به حداقل قیمت نخریده‌اید، غرورتان را جریحه‌دار می‌سازد.

 

stock4


احتمالا همین غرور است که موجب می‌شود افراد سهام را به صورت اعتباری بخرند، زیرا به این طریق می‌توانند 100 سهم بخرند در حالی که شاید با پول خودشان تنها قادر به خرید 30 سهم باشند.
شاید این غرور است که موجب می‌شود افراد تمام داستان‌هایی که تشکل‌های حرفه‌ای بازار بورس در مورد مصرف عمومی را سر هم می‌کنند، باور کنند.هر کسی مایل است به کلیه امور محرمانه و پشت صحنه وارد باشد و داستانی را با اطمینان کامل برایش تعریف می‌کند، مثلا می‌گوید سهام ویژه او که اکنون قیمتش 80 دلار است، با توجه به ادغامی که در آینده در شرکت مزبور صورت خواهد گرفت، به 150 دلار می‌رسد.
حرف‌هایش را باور می‌کند تشکل‌های حرفه‌ای همیشه باید کاری کنند تا مردم باور کنند که قیمت سهام یک شرکت رو به افزایش خواهد بود وگرنه نخواهند توانست به هدف اصلی خود یعنی پایین آوردن قیمت‌ها دست یابند.
اگر به خاطر غرور نبود، افراد این همه اطلاعات محرمانه فرضی را باور نمی‌کردند. آنها باید می‌دانستند که تمام موفقیت ناشی از سوءاستفاده در بازار بورس باید به سری بودن برخی از مسائل بستگی داشته باشد هر قدر غرور فرد بیشتر باشد، نسبت به زیرکی خود در کشف اطلاعات محرمانه مطمئن است و در نتیجه احتمال بیشتری دارد که مدت طولانی تری به همین منوال ادامه یابد و بیشتر زیان کند.


باورپذیر باشیم، نباشیم...؟


یک فعال بازار بورس هر چه قدر بیشتر اطلاعات محرمانه فرضی را باورکند، ریسک بیشتری خواهد کرد. اگر در ابتدای کار زیان کند، باز هم ریسک بیشتری می‌کند و انتظار دارد برنامه‌های مخفی خاصی که شنیده است به زودی تغییری به نفع او ایجاد کند.حتی اگر برنامه‌هایی که او به صورت خاصی از آنها مطلع شده، صحت داشته باشند باز هم ممکن است غلط از آب درآیند. درست مثل تله گذاری برای موش‌ها که در غالب موارد محاسبات انسان در مورد موش‌ها نادرست از آب در‌می‌آید. اما سهامداری که غرورش موجب می‌شود تا ایمان شگفت‌انگیزی به چیزهایی که شنیده پیدا کند توانمندی‌های استدلالی خود را به کار نمی‌برد. حداقل نه تا وقتی که تمام پولش را از دست بدهد.


مطلبی از Bourse24.ir 

بازار سرمایه

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (4 Votes)

shemsh

سه اصل همیشگی برای سرمایه‌گذاری موفق

 بسیاری معتقدند وارن بافت بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار تمام دوران‌هاست اما اگر از او بپرسید به عقیده وی بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار کیست، به شما پاسخ خواهد داد: معلم من بنیامین گراهام. گراهام یک سرمایه‌گذار و یک آموزگار سرمایه‌گذاری بود که وی را پدر تحلیل اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری بر مبنای ارزش سهام نام نهاده‌اند.
ایده‌ها و روش‌های گراهام در کتاب‌هایش به خوبی توصیف شده است. تحلیل اوراق بهادار (1934) و سرمایه‌گذار هوشمند (1949) دو کتاب از معروف‌ترین کتاب‌های او هستند. این کتاب‌ها اغلب پیش نیاز مطالعاتی برای سرمایه‌گذارها محسوب می‌شوند اما متن آنها چندان ساده نیست. در مقاله حاضر مهم‌ترین اصول سرمایه‌گذاری از دید گراهام مطرح شده است. با مطالعه این مقاله راه برای درک فلسفه موفق او در سرمایه‌گذاری هموار می‌شود.

مطالعه بیشتر...

راهبردهای تصمیم گیری و سرمایه گذاری

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)

seke3 

راهبردهای تصمیم گیری و سرمایه گذاری در اوراق بهادار

مقدمه
هدف از این بخش معرفی اجمالی راهبردهای مطرح سرمایه گذاری در اوراق بهادار است. برای هر یك از راهبردها دو تا سه پاراگراف توضیح داده شده است. فهرست راهبردها به طور مداوم به روز شده و در بخش نكات سرمایه گذاری نیز مطالبی به طور كوتاه در مورد سرمایه گذاری بیان خواهد شد. راهبردهای ارایه شده در این بخش نسبت به بزرگان سرمایه گذاری در بازارهای مالی جهانی مطرح و ارایه شده است.

مطالعه بیشتر...

کلام بی صدا

معرفی کتاب

eneymes خیلی کم پیش می­آید که پیشگفتار یا مقدمه یک کتاب یا مقدمه مولف و مترجم رو بخوانم. به عنوان یک مبتدی معمولا این نوشت­ها بدون اینکه بخواهم، جهت­گیری...

مصاحبه

تولدمون مبارک !

powered by DPA-ME.com